Camí Can Carbonell 9
Pla de Bon Aire, Terrassa

93 735 29 62
residencia@elstil-lers.com

Horaris
Dill-Div 10.30-14.00h i 16.00-20.00h

Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., CIF: B-60134244, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23931, Llibre 61325, Foli 36. La finalitat d’ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’ usuari garanteix l’ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.elstil-lers.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. o a tercers.

RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’ Internet de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d’ Internet de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’ exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’ Internet de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’ informem de la possibilitat d’ exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en CAMÍ CAN CARBONELL 9 -08226 TERRASSA (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a residencia@elstil-lers.com

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L.. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’ informi mitjançant l’ adquisició d’ un producte o servei. RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. no confereix a l’ adquirent cap dret d’ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. tots aquests drets. La cessió d’ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’ estén, a més a més del contingut inclòs a RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ ha de confiar en ella como si ho fos. RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’ aquesta web.

RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ ella, sense necessitat d’ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’ aquesta o dels seus virus informàtics, d’ errades operatives o d’ interrupcions en el serveis o transmissió o d’ errades en la línea en l’ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’ usuari. RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ ús o mal ús d’ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’ accés, o de l’ intent d’ utilitzar o d’ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. com a l’ accedir a la informació d’ altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L.  Els drets de Propietat Intel·lectual i d’ explotació i reproducció d’ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’ estableixin des d’ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., són propietat exclusiva d’ aquesta, tret que s’ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L. l’ ús que l’ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de RESIDÈNCIA 3ERA EDAT ELS TIL·LERS, S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.